Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3126, e-mail: urszula.laszkiewicz@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

Krótka historia

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem funkcjonująca w Instytucie Zarządzania została utworzona w dniu 1 października 2019 r. w wyniku połączenia dwóch Katedr, które funkcjonowały jako osobne jednostki w Instytucie Zarządzania i Inwestycji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

 • Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem (założonej i kierowanej przez wiele lat przez prof. zw. dr hab. Władysława Janasza, a od roku 2011 przez dr hab. prof. US Joannę Wiśniewską) oraz
 • Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (założonej i kierowanej w przeszłości przez dr hab. prof. US Stanisława Marka oraz dr hab. prof. US Marię Białasiewicz, a od 2017 r. przez dr hab. prof. US Katarzynę Kozioł-Nadolną).

Do Katedry dołączyli także pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, w tym prof. dr hab. Piotr Niedzielski, były Dziekan tego Wydziału oraz Kierownik Katedry Efektywności Innowacji.

Funkcjonującą w obecnym składzie i strukturze Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem kieruje dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska.

Aktywność naukowa oraz w zakresie współpracy z otoczeniem naukowym i społeczno-gospodarczym

Aktywność Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem wiąże się z realizacją projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz infrastrukturalnych, finansowanych z różnych źródeł (KBN, UE, NCN, NCBR, RPO WZ i inne), opiniowaniem projektów naukowych, przygotowywaniem ekspertyz na zamówienie przedsiębiorstw oraz innych organizacji (PARP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jednostek samorządu terytorialnego – urzędów, zakładów ochrony zdrowia i innych podmiotów). Szeroko rozwijana jest również współpraca międzynarodowa, która przejawia się w projektach międzynarodowych, zagranicznych stażach naukowych i dydaktycznych pracowników, a także uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych, goszczeniu profesorów wizytujących czy też studentów (w ramach warsztatów z zakresu zarządzania).

Podkreślić należy szereg organizowanych przedsięwzięć, takich jak cykliczne konferencje i warsztaty naukowe, ale także współpracę z biznesem, w tym inicjatywy i wydarzenia o charakterze plebiscytów. Ich celem jest przede wszystkim wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm funkcjonujących w regionie Pomorza Zachodniego – firm, które wykazują się ponadprogramową i niewymuszoną prawem dbałością o pracowników, kontrahentów, społeczność oraz środowisko. Ponadto, wyróżniani są menedżerowie, dyrektorzy, właściciele firm, liderzy, u których zaangażowanie, pasja, efektywność działania czy aktywność w otoczeniu to fundament osiągania sukcesów.

Organizacja konferencji i wydarzeń

 1. Cykliczne konferencje naukowe
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko” (Economy, Management, Environment) (Szczecin, 25-26.11.2020 – XI edycja)

Przewodnicząca Rady Naukowej – dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Innowacjami w Gospodarce” (Szczecin, 26-27.11.2020 – VI edycja)

Przewodnicząca Rady Naukowej – dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska

 • Workshops in Management (Stargard, 11-12.2020 – VI edycja)
 1. Pozostałe inicjatywy i wydarzenia
 • Plebiscyt Równa Firma (2020 – 8 edycja)
 • Plebiscyt Menadżer Roku (2020 – 3 edycja)

W ramach Katedry działają także trzy Koła Naukowe zrzeszające studentów:

 • Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa (KNEP) – jedno z najstarszych kół naukowych, aktualny opiekun dr Karolina Beyer, (poprzedni opiekunowie: dr Barbara Czerniachowicz i dr Anna Wieczorek-Szymańska);
 • Koło Naukowe Biznes, Innowacje, Networking (KNBIN) –powstało w 2015 roku z inicjatywy i pozostawało pod opieką dr Katarzyny Kazojć, aktualny opiekun dr Roman Tylżanowski,
 • Koło Naukowe Jakości Kaizen – powstało w 2007 roku, aktualny opiekun dr Anna Bielawa.

Obszary badawcze Katedry

Obszary badawcze Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem mieszczą się w dyscyplinach naukowych: Nauki o zarządzaniu i jakości oraz Ekonomia i finanse. Można wyróżnić następujące obszary szczegółowe:

 • analiza przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesów nadzoru i kontroli w tych podmiotach, a także udział i wpływ własności rodzinnej w odniesieniu do dużych podmiotów gospodarczych a także grup kapitałowych
 • budowanie i analizowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw
 • determinanty wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach
 • dyfuzja innowacji oraz procesy transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii
 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty funkcjonowania gospodarki w tym sektora TSL
 • funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MSP
 • innowacyjność organizacji, w szczególności przedsiębiorstw opartych na wiedzy (w tym instytucji kultury)
 • internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej
 • koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 • kreatywność i innowacje
 • kształtowanie procesów badawczo-rozwojowych
 • metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością
 • nowoczesne koncepcje kreowania innowacji (open innovation, user-driven innovation, co-creation, crowdsourcing)
 • nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim, w tym zarządzanie: różnorodnością, kompetencjami, wiedzą, talentami, zaangażowaniem, kapitałem intelektualnym
 • polityka przemysłowa i innowacyjna oraz finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • procesy rozwojowe przedsięwzięć wyłaniających się ze środowisk akademickich, w tym procesów komercjalizacji wiedzy akademickiej, jej transformacji w oferty rynkowe i towarzyszące im modele biznesu
 • przedsiębiorczość w ujęciu społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczości korporacyjnej, intraprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości akademickiej
 • ryzyko w działalności organizacji
 • strategie innowacyjne przedsiębiorstw i innowacje w modelu działalności przedsiębiorstw, a także procesy innowacyjne ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług
 • strategie rozwoju i wejścia na rynek specjalistycznych instytucji wspólnego finansowania jako przedsiębiorstw rynku kapitałowego umożliwiających innowacyjne finansowanie inwestycji wysoce kapitałochłonnych, tj. inwestycje publiczne
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach rozwoju i wdrażania na rynek innowacyjnych ofert
 • wyzwania zarządzania izbami gospodarczymi w Polsce i na świecie
 • zarządzanie innowacjami i technologią
 • zarządzanie jakością, z zagadnieniami dotyczącymi doskonalenia i usprawniania procesów, produktów i usług, implementacją systemów i koncepcji zarządzania, w których jakość pełni nadrzędną rolę
 • zarządzanie różnorodnością w organizacjach
 • zarządzanie strategiczne i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
 • zarządzanie w ochronie zdrowia z ukierunkowaniem na innowacje, interesariuszy, społeczną odpowiedzialność i narzędzia oraz metody dostosowane do uwarunkowań otoczenia
 • znaczenie konkurujących logik instytucjonalnych w zarządzaniu
 • zrównoważone/odpowiedzialne/oszczędne innowacje
 • dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 506
  Telefon: 91 444 3498
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie innowacjami, transfer i komercjalizacja technologii, zarządzanie strategiczne, kreatywność, strategie innowacyjne.
  Strona WWW: www
 • prof. dr hab. Piotr Niedzielski

  Stanowisko: profesor
  Pokój: 224 SIL
  Telefon: 91 444 3465
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Sektor TSL, procesy innowacyjne w sektorze usług, transfer wiedzy, zarządzanie interesariuszami.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 504
  Telefon: 91 444 31 50
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie ryzykiem, finasowanie innowacji, zarządzanie projektami, makroekonomia.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 525
  Telefon: 91 444 3182
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie innowacjami, zarządzanie przedsiębiorstwem, internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej, open innovation, crowdfunding.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. US

  Stanowisko: prof.US
  Pokój: 521
  Telefon: 91 444 3183
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie innowacjami, B+R, nowoczesne koncepcje kreowania innowacji, zrównoważone innowacje.
  Strona WWW: www
 • dr Karolina Beyer

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 505
  Telefon: 91 444 3175
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie przedsiębiorstwem, modele biznesowe, przedsiębiorczość, funkcjonowanie sektora MSP, kapitał intelektualny.
  Strona WWW: www
 • dr Anna Bielawa

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 509
  Telefon: 91 444 3171
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Jakość, doskonalenie, systemy zarządzania jakością.
  Strona WWW: www
 • dr Katarzyna Brzychcy

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 505
  Telefon: 91 444 3460
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Barbara Czerniachowicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 517
  Telefon: 91 444 3181
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie, przedsiębiorczość, kapitał ludzki.
  Strona WWW: www
 • dr Katarzyna Kazojć

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 510
  Telefon: 91 444 3176
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Ochrona zdrowia, innowacje, zarządzanie, otoczenie.
  Strona WWW: www
 • dr Wojciech Leoński

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 626
  Telefon: 91 444 3197
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie różnorodnością, instytucje otoczenia biznesu, sektor MSP.
  Strona WWW: www
 • dr Artur Łabuz

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Katarzyna Łobacz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 512
  Telefon: 91 444 3174
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Innowacje, wiedza, przedsiębiorczość akademicka, procesy rozwojowe.
  Strona WWW: www
 • dr Joanna Markiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 511
  Telefon: 91 444 3179
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Logiki instytucjonalne, teoria instytucjonalna, innowacje, oszczędne innowacje, zrównoważony rozwój.
  Strona WWW: www
 • dr Monika Różycka

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 509
  Telefon: 91 444 3171
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Malwina Szczepkowska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 520
  Telefon: 91 444 3191
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: : Przedsiębiorstwa rodzinne, rodzinne grupy kapitałowe, family governance, corporate governance.
  Strona WWW: www
 • dr Anna Wieczorek-Szymańska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 518
  Telefon: 91 444 3180
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Kapitał ludzki, różnorodność, zarządzanie.
  Strona WWW: www
 • dr Roman Tylżanowski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 625
  Telefon: 91 444 3227
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Kreatywność, innowacje, sektor wysokiej techniki.
  Strona WWW: www
 • mgr Julia Klimek

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 503
  Telefon: 91 444 3170
  Konsultacje:  
  Profil naukowy: Zarządzanie przedsiębiorstwem, strategia wejścia na rynek, innowacje finansowe, zarządzanie inwestycjami.
  Strona WWW: www
 • mgr Anna Marszal

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 517
  Telefon: 91 444 3181
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www