Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3125, e-mail: malgorzata.honko@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Marek Kunasz, prof. US

Począwszy od 1946 r. w wielu formułach organizacyjnych (Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu w strukturach Politechniki Szczecińskiej oraz wydziały ekonomiczne w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego) funkcjonuje ośrodek, którego bezpośrednim spadkobiercą jest obecny Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. To główny podmiot będący ośrodkiem prac naukowych skoncentrowanych na problematyce personalnej w Szczecinie.

W szerokiej perspektywie historycznej Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim wywodzi się z powstałej u zarania dziejów ośrodka Katedry Ekonomii Politycznej, w krótszej zaś perspektywie czasowej – z jednej z Katedr kontynuujących jej dziedzictwo – utworzonej w 1991 roku Katedry Mikroekonomii.

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Instytucie Ekonomii Politycznej wybrani pracownicy (prof. Danuta Kopycińska, dr Marek Czajkowski) koncentrowali się na problematyce płac oraz innych bodźców w ramach systemów motywacyjnych. Po przełomie 1989 roku kontynuatorką prac badawczych w powyższym nurcie była Katedra Mikroekonomii, kierowana przez prof. Danutę Kopycińską. Pani Profesor wychowała w tym zespole liczne grono następców, którzy dziś są samodzielnymi pracownikami nauki (profesorowie Wojciech Jarecki, Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Katarzyna Włodarczyk, Patrycja Zwiech) podejmującymi w swoich pracach liczne tematy związane ze sferą zarządzania kapitałem ludzkim i ekonomii pracy.

W roku 2013, w ramach procesu tworzenia instytutów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, siedmioro pracowników Katedry Mikroekonomii, ze względu na swoje zainteresowania naukowe, utworzyło – jako jednostkę organizacyjną w Instytucie Zarządzania i Marketingu oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania – Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Zakładu został dr hab. Wojciech Jarecki. Od 1 października 2014 r., ze względu na uzyskanie stopni doktora habilitowanego przez kolejnych pracowników tej jednostki, Zakład przekształcony został w Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Kierownikiem Katedry został dr hab. Wojciech Jarecki. W Katedrze zatrudnionych było 7 pracowników.

Począwszy od 1 października 2019 r. w efekcie kolejnych zmian strukturalnych na Uniwersytecie Szczecińskim implikowanych reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim stała się jednostką organizacyjną nowotworzonego Instytutu Zarządzania na nowym Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zwiększyła się też liczba pracowników do 12 osób (z czego obecnie 4 osoby posiadają status samodzielnego pracownika nauki). Kierownikiem Katedry został dr hab. prof. US Marek Kunasz.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunkach Zarządzanie oraz Komunikacja i Psychologia w biznesie. Są to zazwyczaj przedmioty powiązane z profilem naukowym Katedry. Na kierunku Zarządzanie Katedra oferuje przedmioty w ramach modułów „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (I stopień) oraz „HR Biznes Partner” (II stopień).

Obszary badawcze Katedry:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie, ocena, motywowanie i wynagradzanie, coaching i szkolenie kadr, strategie personalne, etyka w ZZL, dysfunkcje w sferze personalnej);
 • elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, work-life balance);
 • zachowania organizacyjne (grupy i zespoły w organizacji, zarządzanie zmianą, konflikt i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna, zarządzanie stresem);
 • ekonomia pracy (bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, edukacja i kształcenie ustawiczne, zdrowie, polityka rynku pracy, fundusze unijne wspierające aktywizację zawodową, marka pracodawcy);
 • etyka biznesu, etyka zawodowa;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo);
 • kapitał społeczny organizacji (relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne, zaangażowanie pracowników);
 • zarządzanie wiedzą,
 • ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
 • dr hab. Marek Kunasz, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 606
  Telefon: 91 444 3497
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • kapitał ludzki i intelektualny,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • rynek pracy,
  • zarządzanie procesami,
  • przedsiębiorczość.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 605
  Telefon: 91 444 3173
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • rekrutacja,
  • zarządzanie własnym rozwojem,
  • zarządzanie wiekiem,
  • migracje,
  • efektywność kształcenia.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

  Stanowisko: 619
  Pokój: 3198
  Telefon: 91 444 3198
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zrównoważony rozwój,
  • zarządzanie różnorodnością,
  • kompetencje menedżerskie (twarde i miękkie),
  • komunikowanie w organizacji (komunikacja interpersonalna, komunikacja wewnętrzna),
  • zarządzanie zmianą w organizacji,
  • coaching.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 604
  Telefon: 91 444 31 77
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • kapitał ludzki,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • nierówności społeczno-ekonomiczne,
  • dyskryminacja,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • etyka biznesu.
  Strona WWW: www
 • dr Karolina Drela

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 617
  Telefon: 91 444 31 96
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • kapitał ludzki,
  • rynek pracy i bezrobocie,
  • przedsiębiorczość,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • gospodarka regionalna i światowa.
  Strona WWW: www
 • dr Agnieszka Kwarcińska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 611
  Telefon: 91 444 31 34
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • etyka biznesu,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zrównoważony rozwój,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • marka pracodawcy,
  • sektor usług.
  Strona WWW: www
 • dr Magdalena Kogut-Jaworska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 612
  Telefon: 91 444 31 18
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • zarządzanie w sektorze publicznym,
  • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • rozwój regionalny i rozwój lokalny,
  • gospodarka regionalna,
  • innowacyjność, polityka i strategie innowacyjności.
  Strona WWW: www
 • dr Agnieszka Malkowska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 618
  Telefon: 91 444 31 94
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • współpraca transgraniczna,
  • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • dr Marta Młokosiewicz

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 609
  Telefon: 91 444 31 37
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne,
  • zaangażowanie pracowników,
  • etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • dr inż Alicja Nerć-Pełka

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 6
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  •  
  Strona WWW: www
 • dr Jarosław Poteralski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:  
  Strona WWW: www
 • dr Aneta Sokół

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 603
  Telefon: 91 444 3483
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne,
  • zaangażowanie pracowników,
  • etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • mgr Ewelina Konarska-Michalczyk

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • r
  Strona WWW: www
 • mgr Martyna Kostrzewska

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • r
  Strona WWW: www
 • mgr Izabela Osek

  Stanowisko: asystent
  Pokój:  
  Telefon: 91 444
  Konsultacje:  
  Profil naukowy:
  • r
  Strona WWW: www
 • Jarecki W., Kunasz M., Skoczylas W. (2018). Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Szczecin: Volumina.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Kreatywni dla Szczecina.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2010). Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Szczecin: Economicus.
 • Kunasz M., Misiak-Kwit S. (red.) (2021). Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi – wybrane aspekty. Warszawa: Exit.
 • Kunasz M. (2010). Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim – raport z badań. Szczecin: Katedra Mikroekonomii US.
 • Drela K., Malkowska A., Zieziula J. (2020). Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (red.) (2020). Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – problemy i wyzwania. Warszawa: Exit.
 • Włodarczyk K., Jarecki W. (2020). Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Młokosiewicz M., Włodarczyk K. (red.) (2020). Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników – problemy i wyzwania. Warszawa: Exit.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2013). Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. Szczecin: Economicus.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2010). Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim. Szczecin: Economicus.
 • Kunasz M. (2010). Praktyczne aspekty zarządzania procesami. Szczecin: Economicus.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2013). Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Szczecin: Economicus.
 • Kunasz M. (2009). Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP. Szczecin: Printgroup.
 • Młokosiewicz M. (red.) (2013). Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice. Szczecin: Economicus.
 • Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.) (2019). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 • Młokosiewicz M. (red.) (2013). Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy. Szczecin: Economicus.
 • Jarecki W. (red) (2013). Współczesne problemy kadrowe. Szczecin: Economicus.
 • Zwiech P., Migdał A.M. (red.) (2020). Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 • Sokół A., Słupińska K., Drela K., Kogut-Jaworska M. (2020). Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa: CeDeWu.
 • Kunasz M. (2010). Zarządzanie procesami. Szczecin: Economicus.
 • Kunasz M. (2016). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Szczecin: Volumina.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2020). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zwiech P. (red.) (2013). Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne. Szczecin: Economicus.
 • Zwiech P. (red.) (2013). Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty społeczne. Szczecin: Economicus.

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim największą część swojej oferty dydaktycznej umiejscawia na kierunkach Zarządzanie oraz Komunikacja i Psychologia w biznesie. Prowadzi jednakże też w zgodzie ze swoim profilem przedmioty na innych kierunkach na wydziale macierzystym (Przedsiębiorczość i inwestycje, Logistyka, Logistyka inżynierska, Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, Informatyka w biznesie, Rynek nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Informatyka i ekonometria a także kierunki anglojęzyczne: Business Management, Economics and Business Applications) oraz innych wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego (Administracja, Menedżer sportu i rekreacji, Psychologia, Zarządzanie ochroną środowiska).

Katedra na kierunku Zarządzanie oferuje pakiety przedmiotów przedkładanych studentom I i II stopnia w ramach modułów specjalnościowych do wyboru. Studenci kierunku mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:

 • na I stopniu moduł „Zarządzanie zasobami ludzkimi”,
 • na II stopniu moduł „HR Biznes Partner”.

Oferta modułów

W ofercie Katedry znajdują się poza przedmiotami modułowymi na kierunku Zarządzanie następujące przedmioty ogólne, kierunkowe i do wyboru w języku polskim:

 • Analiza rynku pracy (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Ekonomia menedżerska (kierunek: Zarządzanie II st.) – koordynator: dr Jarosław Poteralski,
 • Ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji (kierunek: Zarządzanie I st., koordynator: dr Marta Młokosiewicz),
 • Etyka biznesu/Etyka zawodowa (kierunki: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Przedsiębiorczość i inwestycje, Logistyka I st., koordynator: dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US),
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim (kierunek: Zarządzanie I st., koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Instytucje państwowe i samorządowe w sporcie i rekreacji (kierunek: Menedżer sportu i rekreacji, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Kapitał ludzki w zarządzaniu projektami (kierunek: Informatyka w biznesie – przedmiot modułowy do wyboru – II st., sem. 4, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Metody postępowania ze stresem (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Karolina Drela),
 • Negocjacje (kierunki: Zarządzanie I st., Przedsiębiorczość i inwestycje, koordynator: dr Marta Młokosiewicz),
 • Ochrona własności intelektualnej (wszystkie kierunki na Wydziale, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Rekrutacja i ocena pracowników/Psychologia w rekrutacji (kierunki: Psychologia/Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Relacje międzyludzkie w biznesie (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska),
 • Rozwiązywanie konfliktów (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Karolina Drela),
 • Rozwój kompetencji zawodowych dla branży odnawialnych źródeł energii (kierunek: ZOZE, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Samorząd terytorialny w rozwoju odnawialnych źródeł energii (kierunek: ZOZE, koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska),
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (kierunki: Zarządzanie II st., Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., Logistyka II st., ZOZE, Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US),
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim (kierunek: Zarządzanie II st., koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Współczesne teorie firmy (kierunek: Zarządzanie II st., koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska),
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (kierunek: Informatyka i ekonometria, Rynek nieruchomości, Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Zarządzanie różnorodnością (kierunek: Komunikacja i Psychologia w biznesie II st., koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Zarządzanie środowiskowe (kierunek: Zarządzanie ochroną środowiska, koordynator: dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US),
 • Zarządzanie własnym rozwojem (kierunki: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Informatyka w biznesie, koordynator: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (kierunki: Komunikacja i Psychologia w biznesie I st., Logistyka II st., Administracja – przedmiot modułowy do wyboru – I st., sem. 3, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Zarządzanie zmianą/Projektowanie i wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie (kierunek: Zarządzanie I st., Komunikacja i Psychologia w biznesie II st.) – koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska.

oraz w języku angielskim i niemieckim:

 • Business Negotiations (kierunek: EITA, Business Management II st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Deutsch-Polnische grenzüberschreitende Projekte (przedmiot do wyboru na kierunkach: Zarządzanie – II st., sem. 4, Logistyka – I st., sem. 5, Logistyka inżynierska – I st., sem. 5), koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • EU projects management (kierunek: Business Management I st., przedmiot do wyboru na kierunku: Zarządzanie – I st. sem. 5, koordynator: dr Jarosław Poteralski),
 • Human Capital Management (kierunek: EITA, koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Human Resources Management (kierunek: Business Management I st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Intelectual property protection (kierunek: Business Management I. st., EITA, koordynator: dr hab. Marek Kunasz, prof. US),
 • Leadership (kierunek: Business Management – przedmiot modułowy do wyboru – I st., sem. 5, koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Self-development Management (kierunek: Business Management II st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Stress and Conflict Management (kierunek: Business Management I st., koordynator: dr Alicja Nerć-Pełka),
 • Teamwork Management (kierunki: Business Management I st., EITA, Gospodarka nieruchomościami – przedmiot do wyboru sem. 2, koordynator: dr Jarosław Poteralski).

Studenci kierunku „Zarządzanie” mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:

 • na I stopniu moduł „Zarządzanie zasobami ludzkimi”,
 • na II stopniu moduł „HR Biznes Partner”.

Oferta modułu „Zarządzanie zasobami ludzkimi”:

 • Ocenianie pracowników (4 sem. 15 h.) – koordynator: dr Karolina Drela,
 • Planowanie i pozyskiwanie pracowników (4 sem. 15 h.) – koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Motywowanie pracowników (5 sem. 15 h.) – koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Rozwój pracowników (5 sem. 15 h.) – koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska,
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami (6 sem. 15 h.) – koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska,
 • Zarządzanie różnorodnością (6 sem. 15 h.) – koordynator: dr Jarosław Poteralski.

Oferta modułu „HR Biznes Partner”:

 • Komunikacja interpersonalna (2 sem. 15 h.) – koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Konflikty w organizacji (2 sem. 15 h.) – koordynator: dr Karolina Drela,
 • Coaching i mentoring (3 sem. 15 h.) – koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Zarządzanie stresem (3 sem. 15 h.) – koordynator: dr Karolina Drela,
 • Controling i audyt personalny (4 sem. 15 h) – koordynator: dr Aneta Sokół.

Polecamy ofertę dydaktyczną do wyboru w naszej Katedrze!

Tematyka seminarium:

dr hab.prof US Wojciech Jarecki

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Wprowadzanie pracowników w zakres obowiązków (adaptacja)
 • Ocenianie personelu
 • Motywowanie
 • Wynagradzanie
 • Szkolenia
 • Zwalnianie personelu
 • Samozarządzanie
 • Rozwój personelu
 • Stres w pracy
 • Czas wolny a czas pracy
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Wartości w pracy
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Migracje a zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kapitał społeczny w organizacji
 • Zaufanie w organizacji
 • Kompetencje zawodowe

dr hab. prof US. Marek Kunasz

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji,
 • Rekrutacja i selekcja kadr,
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr,
 • Motywowanie i wynagradzanie kadr,
 • Ocenianie kadr,
 • Planowanie zasobów ludzkich,
 • Wartościowanie pracy,
 • Zarządzanie karierą pracowników,
 • Elastyczne formy czasu pracy i zatrudnienia,
 • Patologie w zarządzaniu personelem,
 • Work-life balance,
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne,
 • Zarządzanie różnorodnością,
 • Zarządzanie talentami,
 • Strategiczne zarządzanie personelem,
 • Pomiar efektywności działań personalnych,
 • Przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • Rynek mediów i zarządzanie mediami,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Zarządzanie jakością w organizacji,
 • Zarządzanie procesami w organizacji.

dr hab. prof US. Ewa Mazur-Wierzbicka

 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • etyka biznesu,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (planowanie, rekrutacja i selekcja, w tym onboarding, motywowanie, rozwój i doskonalenie, szkolenia, ocena, odejścia, zwalnianie);
 • zarządzanie różnorodnością (m. in. ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem, zarządzanie generacjami, płeć – równość płci, pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, rasa);
 • zarządzanie talentami w organizacji;
 • zarządzanie pracą zespołową;
 • kompetencje menedżerskie (twarde i miękkie);
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja wewnętrzna w organizacji;
 • zarządzanie zmianą w organizacji;
 • coaching, mentoring;
 • zrównoważony rozwój;
 • jakość życia;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (rynek pracy, migracje, demografia).

dr hab. prof. US Patrycja Zwiech

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie kompetencjami / modele kompetencyjne
 • Pomiar efektywności działań personalnych / controlling personalny
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Dyskryminacja i mobbing w pracy
 • Stosunki pracy (komunikacja, konflikty, partycypacja, negocjacje, mediacje)
 • Ergonomia pracy (warunki pracy, stres w pracy, wypadki w pracy)
 • Work-life balance
 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie biznesem
 • Strategiczne zarządzanie organizacją i personelem
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Etyka biznesu
 • Zachowania konsumentów, ich uwarunkowania i badanie, dochody i wydatki gospodarstw domowych, nierówności społeczno-ekonomiczne

Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim mają bogate doświadczenie w zakresie organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych. Będąc pracownikami Katedry Mikroekonomii współorganizowali cykl konferencyjny – Zjazd Katedr Ekonomii (2004 – 2012). Okresem szczególnie bogatym w doświadczenia w tym zakresie był także czas realizacji opisanego powyżej projektu LAMA. W tym okresie zorganizowano kilkanaście międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych oraz kilkadziesiąt seminariów naukowych związanych z problematyką projektu – konkurencyjnością rynków pracy w przestrzeni unijnej.

W ramach nowotworzonej Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim zainicjowano unikalny cykl konferencji akcentujących (z uwagi na doświadczenia naukowe pracowników z pogranicza dyscyplin) interdyscyplinarny charakter kategorii kapitału ludzkiego łączącej w swojej materii elementy zarządzania i ekonomii pt. „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa zarządzania i ekonomii”. Od czwartej edycji Konferencji, dostrzegając na bazie doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, Organizatorzy postanowili rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu), dopasowując do tej zmiany także tytuł Konferencji. Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim.

Ponadto Katedra włączyła się w organizację realizowanych w cyklu dwuletnim instytutowych konferencji biznesu i nauki „Czas na rozwój” (3 edycje). Równolegle zainicjowano trzy inne cykle konferencyjne związane z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych samodzielnych pracowników:

 • Zarządzanie jakością w organizacji – trendy i wyzwania (prof. P.Zwiech, 4 edycje),
 • Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku (prof. M.Kunasz, 4 edycje),
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii (prof. E. Mazur-Wierzbicka, 4 edycje).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Konferencji Naukowej

„Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce – perspektywa interdyscyplinarna”

Międzyzdroje, 15-17.05.2024 r.

więcej informacji – strona www: http://konferencja.kzkl.eu/

formularz zgłoszeniowy: http://konferencja.kzkl.eu/formularz/

POBIERZ ULOTKĘ

Kalendarium

 • do 30.11.2023 – nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji),
 • do 31.01.2024 – uiszczenie opłaty konferencyjnej,
 • do 15.02.2024 – nadsyłanie pełnych tekstów prac,
 • do 20.04.2024 – przesłanie programu Konferencji,
 • 15-17.05.2024 – Konferencja.

Możliwości publikacyjne

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych oraz spełnieniu wymogów edytorskich zostaną opublikowane w:

 • czasopiśmie z listy ministerialnej za 70 pkt. (planowane czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej, Humanities and Social Sciences – oferta czasopism może zostać poszerzona) – autorzy zakwalifikowanych prac zostaną w takim wypadku poproszeni o dokonanie dopłaty w wysokości ok. 650 zł,
 • rozdziale w monografii wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej za 20 pkt. (w języku polskim – opcja „w cenie” bez dodatkowych opłat).

Cena Konferencji

Opcje opłaty konferencyjnej:

 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie – 2250 zł,
 • pełne uczestnictwo: publikacja, zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie – 1900 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 1-os., wyżywienie – 1950 zł,
 • uczestnictwo bez publikacji: zakwaterowanie 2 noclegi w pok. 2-os., wyżywienie – 1600 zł,
 • uczestnictwo bez zakwaterowania: publikacja, wyżywienie (bez śniadań) – 1450 zł.
 • publikacja rozdziału w monografii bez uczestnictwa – 850 zł.

Miejsce Konferencji

VESTINA Wellness & Spa Hotel ***, ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas – e-mail: konferencja.kzkl@usz.edu.pl

Czynnikiem korzystnie wpływającym na rozwój naukowy są wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych. Na tym polu pracownicy Katedry mają także bogate doświadczenie, począwszy od rocznych stypendiów rządu szwajcarskiego (W.Jarecki, E.Mazur-Wierzbicka) oraz stypendiów DAAD (W.Jarecki).

W latach 2005 – 2009 pracownicy Katedry uczestniczyli w zespole naukowo-badawczym realizującym finansowany z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej (Marie Curie Action Development Scheme) „LAMA – Development of the competitiveness of labour market and its entities” we współpracy z 5 uczelniami partnerskimi. Celem projektu było podjęcie współpracy między partnerami skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Transfer wiedzy odbywał się w efekcie wymiany stażowej pracowników uczelni zaangażowanych w projekt (łącznie 90 osobomiesięcy – w 4 stażach w ramach tego projektu – w RFN, Francji i Wielkiej Brytanii – uczestniczyli obecni pracownicy Katedry – P.Zwiech, J.Poteralski), za pośrednictwem cyklu wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych (w Tarnopolu, Gelsenkirchen, Rydze, Lyonie, Budapeszcie, Kownie, Sankt Gallen, Pradze) a także prac naukowych ukazujących się w dedykowanym projektowi kwartalniku. Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie wspólnych badań naukowych u wszystkich partnerów. Celem badań była ocena postaw i zachowań uczestników europejskich rynków pracy. W wyniku realizacji projektu nawiązano łącznie współpracę z ośrodkami naukowymi w 36 krajach. Na bazie tych kontaktów zrealizowano równolegle projekt naukowo-badawczy „SES – An International Survey of Students Enterpreneurship” we współpracy z 5 ośrodkami naukowymi z krajów z Europy środkowo-wschodniej: Ukrainy, Rosji, Łotwy, Litwy i Węgier.

Pracownicy Katedry (E.Mazur-Wierzbicka, S.Misiak-Kwit) byli także zaangażowani w realizację projektu stażowego w ramach 7 Programu Ramowego „Pro-ecological restructuring for job” (International Research Staff Exchange Scheme, FP7-People-2010-IRSES), uczestnicząc w 2 stażach na Ukrainie. Dodatkowo pracownicy Katedry przebywali na stażach w Belgii (M.Kogut-Jaworska), Sri Lance, Chinach oraz na Ukrainie (S.Misiak-Kwit). Do tego należy dodać około 40 krótkookresowych wyjazdów do ośrodków zagranicznych w uczelniach takich krajów jak: Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Finlandia, Turcja, Gruzja czy Chiny.

Bardzo szeroka jest również aktywność pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim na polu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przejawia się ona:

 • uczestnictwem w zespołach eksperckich działających przy organach państwowych, instytucjach publicznych i organizacjach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowe Forum Terytorialne, Konwent Marszałków) oraz regionalnym (przy Prezydencie Miasta Szczecina, w Zarządzie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, Regionalnej Radzie ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Radzie Nadzorczej Polskiego Radia Szczecin S.A. oraz ciałach opracowujących dokumenty strategiczne na szczeblu województwa, powiatu czy gminy);
 • przygotowaniem wielu analiz biznesowych, raportów, dokumentów strategicznych, projektów komercjalizacji wynalazków, raportów innowacji na potrzeby praktyki gospodarczej oraz JST;
 • uczestnictwem w zespołach eksperckich w zakresie oceny wniosków w programach realizowanych ze środków dysponowanych przez Komisję Europejską, NCBiR, MNiSW, WFOŚiGW czy Urząd Marszałkowski oraz oceny wniosków realizowanych w ramach projektów finansowanych z tych programów;
 • realizacją szkoleń na rzecz Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedsiębiorstw w ramach projektów unijnych;
 • prowadzeniem licznych wykładów na zamówienie bądź w ramach projektów dydaktycznych/edukacyjnych;
 • współpracą przy prowadzeniu procedur rekrutacyjnych w firmie;
 • uczestnictwem w realizacji konkursów skierowanych do szerokiego grona beneficjentów (Moja kariera, Młody Inwestor, Przedsiębiorczość, Okręgowa olimpiada wiedzy ekonomicznej, Test wiedzy o EFS);
 • uczestnictwem w licznych towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach (niejednokrotnie pełnienie funkcji w ich organach – International Atlantic Economic Society, International Assotiation of Scientific Maganimitas, Euroasia Business and Economic Society, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Nauki Polsena, Stowarzyszenie Nowa Aktywność – Nowa Kultura).