Katedra Organizacji i Zarządzania powstała z połączenie Katedr Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. W Katedrze obecnie zatrudnionych jest 19 pracowników. Katedra prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianego zarządzania. Pracownicy Katedry są autorami wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które są rezultatem prowadzonych badań. Badania realizowane są indywidualnie przez pracowników Katedry, bądź w ramach zespołów projektowych z udziałem naukowców z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry jest upowszechniana poprzez organizację lub współorganizację konferencji naukowych.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych. W ofercie dydaktycznej Katedry znajdują się przedmioty w języku angielskim oraz niemieckim. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i aktywność w ramach kół naukowych działających przy Katedrze. Ważną częścią aktywności Katedry jest praca na rzecz otoczenia społeczno – gospodarczego. Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie biznesowe, biorą udział w opracowaniu badań i ekspertyz na rzecz przedsiębiorstw i instytucji, pełnią funkcje menedżerskie i doradcze na różnych szczeblach w strukturach gospodarczych i samorządowych. Katedra organizuje cykliczne spotkania z praktykami biznesu.