Pracownia Badań Terenowych

 

 1. Opis laboratorium.

Pracownia jest otwartą przestrzenią kreatywną do pracy konceptualizacyjnej, organizacyjnej i analitycznej. Wyposażenie Pracowni pozwala na zaprojektowanie i realizację w terenie procesu badawczego w oparciu o metodę ilościową, np. MOBI, jak również jakościową (wywiady pogłębione, obserwacja, eksperyment, itd.). Ponadto, infrastruktura dostępna w Pracowni umożliwia mniej (opisowe) lub bardziej zaawansowane (matematyczne) wnioskowanie statystyczne, budowanie modeli teoretycznych w oparciu o dane empiryczne, kreowanie scenariuszy predykcyjnych, a także analizę treści jakościowego materiału badawczego.

 1. Realizowane badania i usługi:
  • konceptualizacja procesu badawczego (operacjonalizacja zmiennych badawczych, dobór metod i technik gromadzenia danych empirycznych, dobór próby badawczej, planowanie budżetu i organizacja badań terenowych)
  • realizacja jakościowych badań terenowych (indywidualne wywiady pogłębione, obserwacja, eksperyment)
  • realizacja ilościowych badań terenowych (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe, MOBI)
  • weryfikacja poprawności i przekształcenia danych ilościowych (przygotowanie danych do analizy)
  • opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe i ilorazowe)
  • analiza korelacji, wariancji i regresji
  • modele klasyfikacyjne i analiza czynnikowa
  • prognozowanie statystyczne (modele predykcyjne)
  • analiza przeżycia (model Kaplan-Meier)
  • kodowanie danych jakościowych
  • analiza treści danych jakościowych
 2. Infrastruktura badawcza:

W Pracowni dostępnych jest 6 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem badawczo-analitycznym do projektowania i realizacji pomiarów ilościowych (CADAS). Ponadto, niektóre stanowiska są wyposażone w oprogramowanie, które pozwala na analizę zgromadzonego materiału empirycznego z pomiarów:

 • ilościowych (IBM SPSS 21 – 2 stanowiska, Statistica 12 – 6 stanowisk),
 • jakościowych (Atlas.ti 7 – 2 stanowiska)

 

Koordynator/opiekun laboratorium:

dr Jordan Klimek – socjolog, wykonawca i kierownik kilkudziesięciu projektów badawczych (w tym kilku o zasięgu międzynarodowym), uczestnik badań terenowych w Wiśle, Bieszczadach, Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.