Wojciech Drożdż

dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Grupa pracownicza: badawczo-dydaktyczny
Jednostka:
Katedra Logistyki
Pokój: 216 SIL
Telefon: 91 444 31 38
E-mail: wojciech.drozdz@usz.edu.pl

 

 • Profil naukowy

  Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora zogniskowane są w obszarze logistyki, ekonomiki transportu (w tym elektromobilności i lotnictwa), zarządzania w energetyce, bezpieczeństwa energetycznego i międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mają one silny wpływ i są powiązane z aktywnością na rzecz praktyki gospodarczej, czego wynikiem jest szereg projektów badawczych oraz opracowane ekspertyzy i dokumenty strategiczne dla przedsiębiorstw i instytucji rządowych, w szczególności z sektora energetycznego i TSL.

  Prace w ramach działalności naukowo-badawczej są wzmocnione poprzez członkostwo w instytucjach i stowarzyszeniach o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (członek zarządu Enea Operator sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. innowacji i logistyki, przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE), członek International Association for Energy Economics (IAEE)).

   

  Nr ORCID: 0000-0001-5441-0628

  Bibliografia US

  Baza publikacji US

 • Sprawowane funkcje

  Funkcje uczelniane:  
  Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zarządzania 2021 – obecnie
  Kierownik Katedry Logistyki 2018 – obecnie
  Funkcje pozauczelniane:  
 • Projekty

  Nazwa projektu: „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on solar PV, Energy storage devices and Active Demand Management” 

  Okres realizacji projektu: 2018 rok

  Cel projektu: Rozwój zintegrowanych rozwiązań w celu zwiększenia potencjału rozproszonych instalacji fotowoltaicznych w oparciu o efektywną integrację urządzeń PV, magazynowania energii, monitorowania i kontrolowania strategii i procedur, aktywnego zarządzania popytem, inteligentnych technologii i integracji procedury w systemie dystrybucji energii według kryteriów rynkowych. Projekt dotyczy opracowania inteligentnych rozwiązań zintegrowanej generacji rozproszonej opartej na instalacjach fotowoltaicznych, urządzeniach magazynowania energii I aktywnym zarządzaniu popytem.

  Źródło finansowania/Program: Horyzont 2020

  Stanowisko: Kierownik Projektu

   

   

  Nazwa projektu: „Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko”

  Okres realizacji projektu: 10.10.2017 – 2019

  Cel projektu: Opracowanie algorytmu postępowania i obliczeń wspomagającego i optymalizującego proces doboru transformatorów do obciążeń stacji SN/nN na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów.

  Źródło finansowania/Program: w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej I niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” FAZA B+R

  Stanowisko: Kierownik Projektu

   

  Nazwa projektu: „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”

  Okres realizacji projektu: 11.2017- 10.2020

  Cel projektu: Opracowanie i testowanie strategii i metod, w tym również biznesowych, wykorzystania magazynów energii w sieciach elektroenergetycznych w celu poprawy jakości i efektywności wykorzystania energii elektrycznej oraz rozwoju oferty produktowej dla klientów.

  Źródło finansowania/Program: w ramach programu 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy PBSE (Program Badawczy Sektora Energetycznego) I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Stanowisko: Kierownik Projektu

 • Inne informacje

  W latach 2010–2014 pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, będąc odpowiedzialnym za infrastrukturę i regionalny transport, energetykę, kulturę i dziedzictwo narodowe.

  Od 2015 roku związany jest z Grupą Kapitałową Enea, pełniąc w niej funkcje doradcze z zakresu innowacji, a od kwietnia 2016 roku będąc członkiem zarządu Enea Operator sp. z o.o. w funkcji Wiceprezesa ds. Innowacji i Logistyki.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pełniąc funkcję przewodniczącego szczecińskiego oddziału, a także członkiem Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE) oraz International Association for Energy Economics (IAEE).