III OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Z ZAKRESU LOGISTYKI

ORGANIZOWANY PRZEZ KATEDRĘ LOGISTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

PARTNEREM KONKURSU JEST FUNDACJA ENEA

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Absolwenci oraz Drodzy Promotorzy,

 

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianej logistyki.

Najstarsza Katedra Logistyki w Polsce istniejąca od ponad 30-lat – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

I oraz II edycja Konkursu spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród Studentów oraz Doktorantów, o czym świadczą zgłoszenia, które wpłynęły z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Konkurs jest odpowiedzią na brak dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by wkład Absolwentów w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu
i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie
w wymiarze technicznym. Dlatego też nasz Konkurs dedykujemy wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Studia na kierunkach związanych z logistyką są niezmiernie popularne wśród polskich Studentów,
a sama logistyka jest ważnym działem gospodarki narodowej. Szczególnie w ostatnim czasie obserwujemy, jak ważną rolę odgrywają łańcuchy dostaw, procesy logistyczne oraz logistyczne myślenie i innowacyjność w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie
i będziemy mogli zapoznać się z ciekawymi, innowacyjnymi i wartymi wyróżnienia w naszym Konkursie pracami.

Nasze tegoroczne zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych
w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składa się
z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

 

 

Wyrażając nadzieję na  liczne uczestnictwo i intelektualną ucztę

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Kapituły

 

 

dr hab. Blanka Tundys, prof. US                             dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

 

         Katedra Logistyki                                            Kierownik Katedry Logistyki,

IZ Uniwersytet Szczeciński,                                    IZ Uniwersytet Szczeciński,

 Przewodnicząca Komisji Konkursowej                  Przewodniczący Kapituły Konkursu

   

 

Prace konkursowe należy wysyłać na adres: konkurs-logistyka@usz.edu.pl

Termin nadsyłania prac: 31 marzec 2023

Ogłoszenie wyników Konkursu: do końca roku akademickiego 2022/2023,  tj., 30 września 2023

 

Do pobrania:    

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Przewiduje się nagrody pieniężne w określonych kategoriach prac:

praca licencjacka – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych),

praca inżynierska – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych),

praca magisterska – 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

praca doktorska – 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

W przypadku nagrodzenia pracy zespołowej nagroda pieniężna jest dzielona równomiernie dla wszystkich współautorów pracy.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU LOGISTYKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ KATEDRĘ LOGISTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Katedra Logistyki, wchodząca w skład struktury Instytutu Zarządzania działającego w ramach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych – autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich realizowanych na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia oraz III stopnia. W przypadku prac doktorskich realizowanych również w trybie indywidualnym.
 2. Na konkurs mogą zostać przesłane prace dyplomowe o określonej w 4 tematyce, obronione w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022).
 3. Zgłoszone na konkurs prace mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 4. Prace dyplomowe na konkurs zgłaszają w formie elektronicznej Autorzy prac dyplomowych za zgodą Promotora na formularzu stanowiącym „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 31 marca 2023r.
 5. Zgłoszenie pracy obejmuje:
 • pracę dyplomową w formie elektronicznej, w formacie pdf na adres: konkurs-logistyka@usz.edu.pl;
 • syntetyczne dane o autorze oraz pracy dyplomowej zgodnie z „Załącznikiem nr 1” do niniejszego Regulaminu;
 • wydruk raportu z systemu antyplagiatowego. W Konkursie nie mogą wziąć udziału prace tajne, które nie są weryfikowane przez system antyplagiatowy oraz takie, w których nie wyrażono zgody na udostępnienie pracy bądź jej poszczególnych fragmentów.

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe powinny być w formacie pdf lub jpg. Dokumenty (poza samą pracą dyplomową/dysertacją) powinny być zeskanowane.

 

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceniająca jedną pracę składa się z trzech osób. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel Organizatora oraz zaproszeni przez niego przedstawiciele dwóch uczelni. Ocena prac odbywać się będzie w sposób anonimowy w systemie peer review, Komisji Konkursowej przewodniczy przedstawiciel Organizatora.
 3. Podczas oceny prac dyplomowych Komisja Konkursowa może korzystać z opinii dodatkowych ekspertów.
 4. Ocenione i rekomendowane przez Komisje prace przedkładane są do ustalenia
  i zatwierdzenia poszczególnych nagród i wyróżnień Kapitule Konkursu.
 5. Kapituła Konkursu przyznaje po jednej nagrodzie w każdej kategorii, możliwe są również wyróżnienia. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się przyznanie nagród równorzędnych. Kapituła Konkursu może również zdecydować o nie przyznaniu którejś
  z nagród.

 

§ 4 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Praca dyplomowa zgłaszana na Konkurs musi odpowiadać jednemu ze wskazanych przez Organizatora obszarów tematycznych, w ramach których Autor formułuje temat pracy dyplomowej:
 • zarządzanie procesami logistycznymi,
 • zarządzanie transportem,
 • projektowanie i analiza systemów logistycznych,
 • logistyka przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zaopatrzeniem/produkcją dystrybucją,
 • zarządzanie łańcuchami/sieciami dostaw,
 • logistyka międzynarodowa,
 • rynek usług logistycznych,
 • zastosowanie informatyki w logistyce,
 • infrastruktura procesów logistycznych,
 • gospodarka magazynowa,
 • środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych,
 • problemy zrównoważonego rozwoju w logistyce,
 • logistyka recyklingu,
 • logistyka miejska,
 • elektromobilność,
 • gospodarka energetyczna,
 • problemy logistyki w skali makro,
 • światowe trendy w logistyce.

 

§ 5 KRYTERIA OCENY PRAC DYPLOMOWYCH

Prace dyplomowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. Powiązanie pracy z tematyką konkursu. 
 2. Aktualność i waga problemu. 
 3. Wkład własny Autora. Sposób analizy problemu badawczego, innowacyjność i oryginalność zastosowanych rozwiązań, metodyka. 
 4. Możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce. 
 5. Dobór źródeł literaturowych. 
 6. Poziom przygotowania pracy pod względem redaktorsko – edycyjnym. Poprawność językowa, stylistyka. 

 

§ 6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Wyłonieni przez Komisję Konkursową finaliści Konkursu biorą udział w wydarzeniu końcowym, które odbędzie się do końca roku akademickiego 2022/2023, tj. do 30.09.2023 (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu
  i wręczenia nagród, o czym finaliści zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani). Podczas wydarzenia nastąpi oficjalne wręczenie nagród.
 2. Laureat otrzymuje dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości:
  1. Praca licencjacka – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych)
  2. Praca inżynierska – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych)
  3. Praca magisterska – 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
  4. Praca doktorska – 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
 3. Organizator pokrywa podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może przyznać również wyróżnienia innym pracom dyplomowym uczestniczącym w Konkursie.
 5. Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac otrzymują dyplom przygotowany przez Organizatora Konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród/wyróżnień odbędzie się w formie stacjonarnej w Szczecinie lub online (finaliści o formie ogłoszenia wyników zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem).
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.
 8. Nagroda pieniężna ufundowana przez Organizatora zostaje przekazana zwycięzcy na wskazane przez niego konto bankowe.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Członkowie Kapituły Konkursu:

 • dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Kapituły
 • dr hab. Mirosław Chaberek – Uniwersytet Morski w Gdyni
 • dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz – Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Maciej Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE w Katowicach – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Blanka Tundys, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

 

Członkowie Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Blanka Tundys, prof. US – Przewodnicząca Komisji Konkursowej
 • dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Andrzej Jezierski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ – Politechnika Śląska
 • dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz. – Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • dr J. Drobiazgiewicz – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. K. Bachanek – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr E. Puzio – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że przyznano nagrody i wyróżnienia w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki organizowanego przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki
w kategorii prac inżynierskich zostali:

 • Szczecina Katarzyna, promotor: dr Monika Ziółko, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie, tytuł pracy inżynierskiej: Wieloaspektowa analiza logistyki zwrotnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
 • Szymańska Dominika, Stachowiak Dawid, Szopieraj Anna, Tomczak Paulina, promotor: dr inż. Roman Domański, Politechnika Poznańska, tytuł pracy inżynierskiej: Reorganizacja strefy składowania i kompletacji wyrobów gotowych w centrum dystrybucyjnym

 

Laureatami II Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki
w kategorii prac magisterskich zostali:

 • Wojtyła Magda, promotor: dr hab. Tomasz Kalinowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy magisterskiej: Analiza procesu kontroli kosztów utrzymania infrastruktury magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Mądry Mariusz, promotor: dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP, Politechnika Poznańska, tytuł pracy magisterskiej: Reorganizacja systemu zarządzania obrotem paletowym
  w przedsiębiorstwie z branży cukrowej

Wyróżnienie  w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki
w kategorii prac licencjackich:

 • Michalska Magdalena, promotor: dr Hubert Szczepaniuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, tytuł pracy licencjackiej: Zastosowanie systemów informatycznych
  w transporcie samochodowym

 

Wyróżnienia  w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki
w kategorii prac inżynierskich:

 • Malinowski Patryk, promotor: dr Danuta Szpilko, Politechnika Białostocka, tytuł pracy inżynierskiej: Projekt terminala intermodalnego w Białymstoku w kontekście rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku
 • Belka Wojciech, Bieńkowska Alicja, Niedbalski Marcin , promotor: dr inż. Roman Domański, Politechnika Poznańska, tytuł pracy inżynierskiej: Usprawnienie systemu transportu wewnętrznego w gospodarstwie ogrodniczym BELKA S.C.

Wyróżnienia  w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki
w kategorii prac magisterskich:

 • Borecka Nicola, promotor: dr Marta Mańkowska, Uniwersytet Szczeciński, tytuł pracy magisterskiej: Doskonalenie procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie przedsiębiorstwa „Pralnia Wodnik”
 • Horeva Anastasiia, promotor: dr. hab. inż. Magdalena Kapelko, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, tytuł pracy magisterskiej: Ocena efektywności
  i społecznej odpowiedzialności biznesu branży transportowej z wykorzystaniem metody DEA

 

 

Gratulujemy osobom wyróżnionym oraz nagrodzonym w Konkursie, składamy podziękowania dla Promotorów, Kapituły oraz Komisji Konkursowej.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji Konkursu, która odbędzie się w roku akademickim 2022/2023.