01 logo instytut ZAR 2

 

 

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU LOGISTYKI

ORGANIZOWANY PRZEZ KATEDRĘ LOGISTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

KONKURS OBJĘTY PATRONATEM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENEA OPERATOR sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Absolwenci oraz Drodzy Promotorzy,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe
z zakresu szeroko rozumianej logistyki.

Obchodząca w tym roku 30-lecie istnienia, będąca jednocześnie najstarszą Katedrą Logistyki w Polsce – Katedra Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z partnerem Strategicznym Enea Operator sp. z o.o. ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie).

Do tej pory Studenci i Absolwenci kierunków logistycznych, nie mieli dedykowanego konkursu, organizowanego przez Uczelnię Wyższą, w którym doceniono by ich wkład w tworzenie nowych rozwiązań praktycznych z obszaru logistyki czy wkład w rozwój teorii, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Logistyka realizowana jest również na studiach inżynierskich, które pozwalają na jej ujęcie w wymiarze technicznym. Dlatego też nasz Konkurs dedykujemy wszystkim absolwentom, których prace związane są z szeroko rozumianą logistyką.

Studia na kierunkach związanych z logistyką są niezmiernie popularne wśród polskich Studentów, a sama logistyka ważnym działem gospodarki narodowej. Szczególnie w ostatnim czasie obserwujemy, jak ważną rolę odgrywają łańcuchy dostaw, procesy logistyczne oraz logistyczne myślenie i innowacyjność w tym zakresie. Dlatego mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie i będziemy mogli zapoznać się
z ciekawymi, innowacyjnymi i wartymi wyróżnienia w naszym Konkursie pracami.

Nasze zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składa się z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody pieniężne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.

Wyrażając nadzieję na  liczne uczestnictwo i intelektualną ucztę

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Kapituły

 

 

dr hab. Blanka Tundys, prof. US                             dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

 

         Katedra Logistyki                                            Kierownik Katedry Logistyki,

IZ Uniwersytet Szczeciński,                                    IZ Uniwersytet Szczeciński,

 Przewodnicząca Komisji Konkursowej                  Przewodniczący Kapituły Konkursu

   
logo_EFZ
logo_75_lat_wsenpz_n

 

Prace konkursowe należy wysyłać na adres konkurs-logistyka@usz.edu.pl 

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2021

Ogłoszenie wyników Konkursu: marzec/kwiecień 2021

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Nagrody zostały ufundowane przez partnera Strategicznego Enea Operator i wynoszą za:

 • pracę licencjacką – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych),
 • pracę inżynierską – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych),
 • pracę magisterską – 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
 • pracę doktorską – 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

01 logo instytut ZAR 2

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU LOGISTYKI ORGANIZOWANEGO PRZEZ KATEDRĘ LOGISTYKI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. KONKURS OBJĘTY JEST PATRONATEM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

 

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Katedra Logistyki, wchodząca w skład struktury Instytutu Zarządzania działającego w ramach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat nad Konkursem sprawuje Partner Strategiczny współpracujący z Organizatorem, przedsiębiorstwo Enea Operator Sp z o.o.

 

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz absolwentów polskich uczelni wyższych – autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich realizowanych na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia oraz III stopnia. W przypadku prac doktorskich realizowanych również w trybie indywidualnym.
 2. Na konkurs mogą zostać przesłane prace dyplomowe o określonej w § 4 tematyce, obronione do dnia 30 września roku akademickiego 2019/2020.
 3. Zgłoszone na konkurs prace mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 4. Prace dyplomowe na konkurs zgłaszają w formie elektronicznej Autorzy prac dyplomowych za zgodą Promotora na formularzu stanowiącym „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 30 stycznia 2021r.
 5. Zgłoszenie pracy obejmuje:
  – pracę dyplomową w formie elektronicznej, w formacie pdf na adres: konkurs-logistyka@usz.edu.pl;
  – syntetyczne dane o autorze zgodnie z „Załącznikiem nr 1” do niniejszego Regulaminu;
  – zaświadczenie Wydziału, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku akademickim,
  – wydruk raportu z systemu antyplagiatowego.
  Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe powinny być w formacie pdf lub jpg. Dokumenty (poza samą pracą dyplomową/dysertacją) mogą być zeskanowane).
 6. Praca dyplomowa może być zgłoszona na Konkurs tylko raz.

 

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceniająca jedną pracę składa się z trzech osób. W jej skład wchodzi jeden przedstawiciel Organizatora oraz zaproszeni przez niego przedstawiciele dwóch uczelni. Ocena prac odbywać się będzie w sposób anonimowy w systemie peer review, Komisji Konkursowej przewodniczy przedstawiciel Organizatora.
 3. Podczas oceny prac dyplomowych Komisja Konkursowa może korzystać z opinii dodatkowych ekspertów.
 4. Ocenione i rekomendowane przez Komisje prace przedkładane są do ustalenia i zatwierdzenia poszczególnych nagród i wyróżnień Kapitule Konkursu.
 5. Kapituła Konkursu przyznaje po jednej nagrodzie w każdej kategorii, możliwe są również wyróżnienia. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się przyznanie nagród równorzędnych. Kapituła Konkursu może również zdecydować o nie przyznaniu którejś z nagród.

 

§ 4 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

 1. Praca dyplomowa zgłaszana na Konkurs musi odpowiadać jednemu ze wskazanych przez Organizatora obszarów tematycznych, w ramach których Autor formułuje temat pracy dyplomowej:
  – zarządzanie procesami logistycznymi,
  – zarządzanie transportem,
  – projektowanie i analiza systemów logistycznych,
  – logistyka przedsiębiorstw,
  – zarządzanie zaopatrzeniem/produkcją dystrybucją,
  – zarządzanie łańcuchami/sieciami dostaw,
  – logistyka międzynarodowa,
  – rynek usług logistycznych,
  – zastosowanie informatyki w logistyce,
  – infrastruktura procesów logistycznych,
  – gospodarka magazynowa,
  – środowiskowe uwarunkowania procesów logistycznych,
  – problemy zrównoważonego rozwoju w logistyce,
  – logistyka recyklingu,
  – logistyka miejska,
  – elektromobilność,
  – gospodarka energetyczna,
  – problemy logistyki w skali makro,
  – światowe trendy w logistyce.

 

 

§ 5 KRYTERIA OCENY PRAC DYPLOMOWYCH

Prace dyplomowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. Powiązanie pracy z tematyką konkursu.
 2. Aktualność i waga problemu.
 3. Wkład własny Autora. Sposób analizy problemu badawczego, innowacyjność i oryginalność zastosowanych rozwiązań, metodyka.
 4. Możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce.
 5. Dobór źródeł literaturowych.
 6. Poziom przygotowania pracy pod względem redaktorsko – edycyjnym. Poprawność językowa, stylistyka.

 

§ 6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Wyłonieni przez Komisję Konkursową finaliści Konkursu biorą udział w wydarzeniu końcowym, które odbędzie się do dnia 10 kwietnia 2021 (ze względu na obecną sytuację pandemiczną, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, o czym finaliści zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani). Podczas wydarzenia nastąpi oficjalne wręczenie nagród.
 2. Laureat otrzymuje dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości:
  1. Praca licencjacka – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) ufundowaną przez Partnera Strategicznego Enea Operator.
  2. Praca inżynierska – 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) ufundowaną przez Partnera Strategicznego Enea Operator
  3. Praca magisterska – 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) ufundowaną przez Partnera Strategicznego Enea Operator
  4. Praca doktorska – 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) ufundowaną przez Partnera Strategicznego Enea Operator)
 3. Partner Strategiczny pokrywa podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może przyznać również wyróżnienia innym pracom dyplomowym uczestniczącym w Konkursie.
 5. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplom oraz upominki ufundowane przez Partnera Strategicznego oraz Organizatora Konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród/wyróżnień odbędzie się w siedzibie Organizatora Konkursu.
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową i telefoniczną.
 8. Nagroda pieniężna fundowana przez Organizatora zostaje przekazana zwycięzcy na wskazane przez niego konto w terminie 14. dni od wręczenia dyplomu potwierdzającego jej zdobycie.
 9. Promotorzy wyróżnionych prac otrzymują pisemne gratulacje.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik 1

logo_EFZ
logo_75_lat_wsenpz_n

Członkowie Kapituły Konkursu:

 • prof. dr hab. M. Chaberek – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. W. Drożdż, prof. US – Uniwersytet Szczeciński, Przewodniczący Kapituły
 • dr hab. inż. R. Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. J. Nowakowska-Grunt, prof. PCz – Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. W. Paprocki – Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. M. Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. M. Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. R. Tomanek, prof. UE w Katowicach – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. B. Tundys, prof. US – Uniwersytet Szczeciński

Członkowie Komisji Konkursowej:

 • dr hab. B. Tundys, prof. US – Przewodnicząca Komisji Konkursowej
 • dr hab. W. Budner, prof. UEP
 • dr hab. R. Haffer, prof UMK
 • płk dr hab. inż. T. Jałowiec, prof. ASzWoj
 • dr hab. A. Jezierski, prof. UG
 • dr hab. B. Kalinowski, prof. UŁ
 • dr hab. M. Kiba-Janiak, prof. UE we Wrocławiu
 • dr hab. B. Ocicka, prof. SGH
 • dr hab. M. Pluciński, prof. US
 • dr hab. M. Starostka-Patyk, prof. PCz.
 • dr hab. K. Witkowski, prof. UZ

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • dr J. Drobiazgiewicz – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. K. Bachanek – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr E. Puzio – Katedra Logistyki, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 

Przyznane zostały wyróżnienia  w I Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki w kategorii prac magisterskich:

 • wyróżnienie dla Pani Alicji Kaznowskiej  (Politechnika Poznańska) autorki pracy: ,,Koncepcja wdrożenia autobusów wodorowych w komunikacji miejskiej w Poznaniu”. Promotor: dr inż. Roman Domański.
 • wyróżnienie dla Pana Michała Metelskiego (Politechnika Poznańska) autora pracy ,,Koncepcja wariantów dystrybucji asortymentu dla sklepu e-commerce”. Promotor: dr inż. Roman Domański.
 • wyróżnienie dla Pana Jarosława Wilczopolskiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) autora pracy ,,Koncepcje usprawnienia pracy depotu kontenerowego na terenie portu w Szczecinie. Promotor: dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT.

Laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki w kategorii prac licencjackich zostali:

 • Pan Mateusz Malaga (Uniwersytet Opolski) autor pracy: ,,Polarny szlak transportowy a rozwój gospodarki światowej”. Promotor: dr Anna Bruska.
 • Pani Ilona Lekka (Uniwersytet Łódzki) autorka pracy: ,,Wybór środka transportu w centrum miasta – analiza symulacyjna”. Promotor: dr Adam Kucharski.

Laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki w kategorii prac magisterskich została:

 • Pani Michalina Siegert (Politechnika Poznańska) autorki pracy: ,,Koncepcja wdrożenia autonomicznego pojazdu do przewozu kartonów z magazynu opakowań na wybrane linie produkcyjne”. Promotor: dr inż. Roman Domański.

Laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki w kategorii prac doktorskich został:

 • Pan Piotr Sosnowski (Uniwersytet Łódzki) autor pracy: ,,Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami na rynku B2B”. Promotor: prof. dr hab. Maciej Urbaniak.

W przypadku prac inżynierskich żadna z prac nie została nagrodzona.