Katedra Organizacji i Zarządzania

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
tel. 91 444 3126, e-mail: urszula.laszkiewicz@usz.edu.pl
Kierownik katedry: dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

Katedra Organizacji i Zarządzania powstała z połączenie Katedr Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. W Katedrze obecnie zatrudnionych jest 19 pracowników. Katedra prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze szeroko rozumianego zarządzania. Pracownicy Katedry są autorami wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które są rezultatem prowadzonych badań. Badania realizowane są indywidualnie przez pracowników Katedry, bądź w ramach zespołów projektowych z udziałem naukowców z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry jest upowszechniana poprzez organizację lub współorganizację konferencji naukowych.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych. W ofercie dydaktycznej Katedry znajdują się przedmioty w języku angielskim oraz niemieckim. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i aktywność w ramach kół naukowych działających przy Katedrze. Ważną częścią aktywności Katedry jest praca na rzecz otoczenia społeczno – gospodarczego. Pracownicy Katedry posiadają doświadczenie biznesowe, biorą udział w opracowaniu badań i ekspertyz na rzecz przedsiębiorstw i instytucji, pełnią funkcje menedżerskie i doradcze na różnych szczeblach w strukturach gospodarczych i samorządowych. Katedra organizuje cykliczne spotkania z praktykami biznesu.

Obszary badawcze Katedry:

 • nowoczesne metody i techniki zarządzania
 • koncepcje zarządzania
 • projektowanie systemów zarządzania
 • zarządzanie strategiczne
 • zmiany w organizacji
 • modele biznesu
 • zarządzanie organizacjami, w tym NGO
 • organizacje sieciowe i wirtualne
 • praca zespołowa
 • zarządzanie międzykulturowe
 • zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 • społeczny podsystem organizacji
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kultura organizacyjnej
 • przywództwo
 • różnorodność w organizacjach
 • społeczna odpowiedzialność organizacji
 • socjologia organizacji i zarządzania organizacją
 • socjologia kultury
 • metodologia nauk społecznych
 • współpraca uczelni z interesariuszami
 • współpraca i przepływ wiedzy w organizacjach klastrowych
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie mass mediami
 • formy komunikacji medialnej
 • zarządzanie systemem ochrony zdrowia dla chorób rzadkich
 • zarządzanie projektami
 • efektywność inwestycji i innowacji
 • rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci
 • zarządzanie ryzykiem w projektach
 • heurystyczne metody rozwiązywania problemów
 • zarządzanie wartością dodaną dla interesariuszy w organizacji
 • pomiar dokonań i controlling w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie twórcze
 • dr hab. Wojciech Downar, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 213 SIL
  Telefon: 91 444 3185
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzanie interesariuszami, organizacje sieciowe, szkolnictwo wyższe.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 214 SIL
  Telefon: 91 444 3462
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Dopasowanie organizacyjne, kultura organizacyjna, zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Alberto Lozano Platonoff, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 257 SIL
  Telefon: 91 444 3460
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzanie strategiczne, przywództwo, zarządzanie dynamiczne, proces podejmowania decyzji.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Dariusz Milewski, prof. US

  Stanowisko: prof. US
  Pokój: 258 SIL
  Telefon: 91 444 3457
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzanie procesowe, optymalizacji procesów.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Anna Pluta

  Stanowisko: adiunkt z habilitacją
  Pokój: 248 SIL
  Telefon: 91 444 3477
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzaniem czasem, presja czasu, zarządzanie twórcze, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca kierownicza.
  Strona WWW: www
 • dr hab. Karol Kuczera

  Stanowisko: adiunkt z habilitacją
  Pokój: 247 SIL
  Telefon: 91 444 3466
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Paradygmat sieciowy, organizacje sieciowe i wirtualne, wirtualizacja biznesu.
  Strona WWW: www
 • dr Magda Ławicka

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 261 SIL
  Telefon: 91 444 3455
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Relacje nauki z biznesem, zarządzanie interesariuszami, nowoczesne technologie, zarządzanie kompetencjami.
  Strona WWW: www
 • dr Hubert Pachciarek

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 228 SIL
  Telefon: 91 444 3478
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Koncepcje zarządzania, zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, foresight.
  Strona WWW: www
 • dr Aleksandra Rudawska

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 213 SIL
  Telefon: 91 444 3461
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Dzielenie się wiedzą w firmie,  organizacyjne uczenie się, postawy i zachowania związane z pracą zespołową, równania strukturalne.
  Strona WWW: www
 • dr Adam Rudawski, prof. US

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 260 SIL
  Telefon: 91 444 3471
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Media w zarządzaniu, zarządzanie mediami, marketing mediów, zarządzanie jakością.
  Strona WWW: www
 • dr Joanna Rzempała

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 259 SIL
  Telefon: 91 444 3458
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzanie projektami, rozwój kompetencji, doskonałość projektowa.
  Strona WWW: www
 • dr Małgorzata Skweres-Kuchta

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 249 SIL
  Telefon: 91 444 3186
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Choroby rzadkie, zarządzanie projektami, NGO, analiza ekonomiczna, kompetencje kluczowe.
  Strona WWW: www
 • dr Hanna Soroka-Potrzebna

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 245 SIL
  Telefon: 91 444 3363
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Zarządzanie, ryzyko, projekty, heurystyka.
  Strona WWW: www
 • dr Monika Klein

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 245 SIL
  Telefon: 91 444 3363
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Sektor kreatywny, modelowanie biznesowe, innowacje społeczne.
  Strona WWW: www
 • dr Piotr Waśniewski

  Stanowisko: adiunkt
  Pokój: 228 SIL
  Telefon: 91 444 3478
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Controlling, pomiar dokonań, zarządzanie dokonaniami, sprawozdawczość zarządcza.
  Strona WWW: www
 • mgr Jordan Klimek

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 262 SIL
  Telefon: 91 444 3455
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Kultura organizacji, metodologia nauk społecznych, socjologia kultury, socjologia organizacji, teoria krytyczna.
  Strona WWW: www
 • mgr Małgorzata Smolska

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 261 SIL
  Telefon: 91 444 3456
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Kapitał relacyjny, usługi szkoleniowe, coaching, mentoring, zarządzanie projektami.
  Strona WWW: www
 • mgr Malwina Szarek

  Stanowisko: asystent
  Pokój: 228 SIL
  Telefon: 91 444 3478
  Konsultacje:
  Profil naukowy: Teoria interesariuszy, wartość dodana, współpraca nauka i biznes.
  Strona WWW: www