Tryb:                    stacjonarny i niestacjonarny

Profil:                   ogólnoakademicki

Specjalności:     Logistyka w biznesie; Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych; Transport międzynarodowy

 

Plan studiów stacjonarnych Logistyka 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych Logistyka 2020/2021

 

Absolwent kierunku Logistyka I stopnia posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu logistyki, osadzoną w podstawach ekonomii i zarządzania. Posiada umiejętność zarządzania operacyjnego w działach funkcjonalnych jednostek gospodarczych oraz potrafi analizować podstawowe zjawiska gospodarcze (w ujęciu systemowym i procesowym). Ma kompetencje pozwalające mu na sterowanie przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi i materialnymi, z uwzględnieniem istoty logistycznej obsługi klienta. Absolwent kierunku potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, ponadto posiada biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania oraz posługuje się systemami informatycznymi klasy ERP, MRP, CRM, WMS.

Absolwent specjalności Logistyka w Biznesie posiada umiejętność wdrażania logistyki do różnych obszarów biznesu, natomiast po specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych legitymuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, zarządzania gospodarką materiałową oraz projektowaniem sieci dostaw. Absolwent specjalności Transport Międzynarodowy potrafi skutecznie ocenić i rozwiązywać problemy pojawiające się w obsłudze transportowej sieci dostaw, z uwzględnieniem transportu samochodowego, kolejowego, wodnego śródlądowego, morskiego i lotniczego oraz ich kombinacji.

Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS, Koło Naukowe Lean&Smart i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. Mobilność międzynarodową studentów wspierają oferowane zajęcia z dwóch języków obcych, a także przedmiotów do wyboru w języku obcym związanych tematycznie z kierunkiem. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału.

W ramach kierunku realizowane są obowiązkowe praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 4 tygodni. Odbywanie praktyk zaczyna się po I semestrze studiów. Miejsce, tryb i formę praktyk ustala się indywidulanie z Opiekunem praktyk.  W pierwszych krokach zawodowych studentom pomaga także Akademickie Biuro Karier.

W ramach prowadzonych zajęć korzystamy z wiedzy praktyków zapraszając ich na zajęcia, organizowane seminaria czy wyjeżdżając ze studentami na studia przypadków i analizy projektowe do firm.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie jako specjaliści i menadżerowie w:

  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • parkach przemysłowych, centrach dystrybucyjno-logistycznych oraz zarządach infrastruktury transportowej (np. portach morskich i lotniczych),
  • działach planowania, sterowania, zaopatrzenia, zarządzania magazynem oraz informatycznej obsługi logistyki i transportu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach administracyjnych zajmujących się organizowaniem, sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących,

oraz jako przedsiębiorcy – właściciele firm TSL.

 

 

Tryb:                     stacjonarny i niestacjonarny

Profil:                   ogólnoakademicki

Specjalności:     Logistyka międzynarodowa; Menedżer łańcuchów dostaw; Systemy transportowe i logistyczne

 

Plan studiów stacjonarnych Logistyka 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych Logistyka 2020/2021

 

Kompetencje zdobyte dzięki studiom na kierunku Logistyka dają możliwość pracy zarówno w podmiotach funkcjonujących na rynku lokalnym/regionalnym, jak również w podmiotach skutecznie konkurujących na rynku globalnych (m.in. przewoźnikach, operatorach terminali, właścicieli dużych sieci handlowych). Rozwój procesów liberalizacji i globalizacji w gospodarce, złożoność procesów związanych z wymianą towarową, wzrastające wymagania nabywców, silna presja ze strony konkurentów oraz związana z koniecznością minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne i społeczeństwo, wymuszają stosowanie przez poszczególne przedsiębiorstwa celów i zasad współczesnej logistyki.   Z uwagi na istotność wiedzy z zakresu logistyki dla rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych sektorów usługowego i przemysłowego, specjaliści posiadający interdyscyplinarne kompetencje z tego obszaru są i w przyszłości będą na rynku pracy bardzo poszukiwani.

Studiując na kierunku logistyka nauczysz się zarządzania działami logistyki na poziomie strategicznym  i operacyjnym,  przeprowadzania analiz rynkowych oraz audytów logistycznych,  obsługi różnorodnych systemów informatycznych sterujących logistyką w przedsiębiorstwie,   budowania, analizowania i usprawniania łańcuchów oraz sieci dostaw, organizowania międzygałęziowych procesów transportowych w skali krajowej i międzynarodowej, rozwiązywania problemów transportu regionalnego, czy też identyfikowania najważniejszych uwarunkowań i wyzwań logistyki międzynarodowej. Pogłębiona w ramach jednej z trzech specjalności wiedza pozwoli studentom zdobyć unikatowe umiejętności organizatora złożonych procesów transportowych i logistycznych, menagera łańcuchów dostaw lub eksperta z obszaru logistyki międzynarodowej. Studia na drugim stopniu kierunku Logistyka zapewnią również na zdobycie kompetencji pozwalających na kierowanie zespołami ludzkimi i rozwiązywanie złożonych problemów gospodarczych.

Studenci mogą korzystać z potencjału związanego z funkcjonowaniem Service Inter-Lab Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług, w tym z:

  • Laboratorium Badań i Analiz Logistycznych (Log-Lab), w ramach którego można przeprowadzić symulację wózka widłowego, regału karuzelowego, przenośnika rolkowego, stołu warsztatowego, bramy szybkorolowanej czy śluzy rampowej oraz
  • Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (TransLab), wyposażonego w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie.

W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS, Koło Naukowe Lean&Smart i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. Mobilność międzynarodową studentów wspierają oferowane zajęcia z dwóch języków obcych, a także przedmiotów do wyboru w języku obcym związanych tematycznie z kierunkiem. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału.

W ramach prowadzonych zajęć korzystamy z wiedzy praktyków zapraszając ich na zajęcia, organizowane seminaria czy wyjeżdżając ze studentami na studia przypadków i analizy projektowe do firm.