Tryb:                     stacjonarny i niestacjonarny

Profil:                   ogólnoakademicki

Specjalności:     Inżynieria systemów energetycznych; Inżynieria systemów logistycznych; Inżynieria transportu lądowego

Plan studiów stacjonarnych Logistyka Inżynierska 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych Logistyka Inżynierska 2020/2021

 

Absolwent kierunku Logistyka inżynierska jest przygotowany do podjęcia wyzwań zarządczych i technicznych z zakresu logistyki i transportu oraz posiada umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów logistycznych. Ma specjalistyczną wiedzę z zakresu sterowania przepływami informacji w przedsiębiorstwie, realizacji zamówień, gospodarki materiałowej i magazynowej, łańcucha dostaw, ekonomiki transportu jak i zagadnień technicznych z obszaru mechaniki, elektroniki czy automatyzacji. Studenci nauczani są m.in.:

 • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
 • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki,
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw,
 • umiejętności indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania różnych procesów logistycznych,
 • analitycznego, przyczynowo- skutkowego myślenia oraz syntetycznego przedstawiania zadań i celów działania,
 • systemowego i zintegrowanego widzenia konsekwencji podejmowanych decyzji,
 • samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • zarządzania magazynem, transportem i sieciami dostaw,
 • analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
 • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
 • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

Specjalności inżynierskie ukierunkowane zostały na praktyczne podejście do procesu kształcenia. W procesie dydaktycznym w wykorzystywane są metody oparte na słowie (wykład, dyskusja, pogadanka), obserwacji i pomiarze (pomiar zjawisk i procesów) oraz działalności praktycznej (metoda laboratoryjna, zajęcia praktyczne). Ponadto zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem pracy w zespołach, case studies, nowoczesnego oprogramowania komputerowego oraz symulacji realnych procesów logistycznych. Absolwent specjalności Inżynieria Transportu Lądowego zdobędzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą infrastruktury transportu, budowy i eksploatacji środków transportu oraz inżynierii ruchu. Specjalność Inżynieria Systemów Logistycznych oparta jest na zagadnieniach dotyczących projektowania, optymalizacji i usprawniania systemów logistycznych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W ramach specjalności Inżynieria Systemów Energetycznych Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych, a także w obszarze projektowania i eksploatacji infrastruktury sektora energetyki. Ponadto uzyska wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko naturalne.

Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS, Koło Naukowe Lean&Smart i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. Mobilność międzynarodową studentów wspierają oferowane zajęcia z dwóch języków obcych, a także przedmiotów do wyboru w języku obcym związanych tematycznie z kierunkiem. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału.

W ramach kierunku realizowane są obowiązkowe praktyki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 4 tygodni. Odbywanie praktyk zaczyna się po I semestrze studiów. Miejsce, tryb i formę praktyk ustala się indywidulanie z Opiekunem praktyk.  W pierwszych krokach zawodowych studentom pomaga także Akademickie Biuro Karier.

W ramach prowadzonych zajęć korzystamy z wiedzy praktyków zapraszając ich na zajęcia, organizowane seminaria czy wyjeżdżając ze studentami na studia przypadków i analizy projektowe do firm.

 

Potencjalne miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
 • parki przemysłowe, centra logistyczne, centra dystrybucyjne,
 • operatorzy logistyczni,
 • stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,
 • Przedsiębiorstwa działające h w sektorze TSL,
 • zakłady komunikacji publicznej,
 • jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
 • jednostki certyfikujące i audytujące w obszarze TSL.

 

 

 

Tryb:                     stacjonarny i niestacjonarny

Profil:                   ogólnoakademicki

Specjalności:     Inżynieria jakości usług logistycznych; Logistyka systemów produkcyjnych; Systemy dystrybucji energii 

Plan studiów stacjonarnych Logistyka Inżynierska 2020/2021

Plan studiów niestacjonarnych Logistyka Inżynierska 2020/2021

 

Absolwent kierunku Logistyka inżynierska jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie zarządczych i technicznych aspektów logistyki. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, obsługi systemów informatycznych oraz znajomości współczesnych trendów wpływających na funkcjonowanie szeroko pojętej logistyki. Prowadzone przedmioty wzmacniają kompetencje w szczególności w zakresie:

 • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
 • obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
 • zastosowania metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych,
 • identyfikowania oraz zarządzania ryzykiem w działalności logistycznej,
 • oceny wpływu aspektów ekonomicznych, zarządczych, środowiskowych oraz społecznych na dzielność inżynierską w obszarze logistyki
 • planowania, organizowania i realizowania audytów logistycznych,
 • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych,
 • projektowania i zarządzania systemami dystrybucji energii.

Specjalność Inżynieria Jakości Usług Logistycznych ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów z zakresu doskonalenia jakości w szeroko pojętej działalności logistycznej. Absolwent tej specjalności będzie potrafił prowadzić audyty logistyczne wykorzystując szeroką gamę poznanych narzędzi oraz metod oceny i usprawniania procesów.

Specjalność Logistyka Systemów Produkcyjnych ma na celu wykształcić fachowców posiadających umiejętność planowania i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania i kontroli. Absolwent specjalności posiada również kompetencje dotyczące gospodarki materiałowej oraz transportu. Wykładane zagadnienia uwzględniają nowoczesne trendy wpływające na działalność produkcyjną, w szczególności rozwój technologii inteligentnych, automatyki i robotyki.

Specjalność Systemy Dystrybucji Energii ma na celu wykształcić fachowców posiadających kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych. Absolwent specjalności posiada wiedzę techniczną dotyczącą działania urządzeń elektroenergetycznych oraz metod pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej, a także umiejętności pozatechniczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi oraz doskonalenia procesów konwersji i dystrybucji energii.

Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS, Koło Naukowe Lean&Smart i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. Mobilność międzynarodową studentów wspierają oferowane zajęcia z dwóch języków obcych, a także przedmiotów do wyboru w języku obcym związanych tematycznie z kierunkiem. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału.

W ramach prowadzonych zajęć korzystamy z wiedzy praktyków zapraszając ich na zajęcia, organizowane seminaria czy wyjeżdżając ze studentami na studia przypadków i analizy projektowe do firm.

Potencjalne miejsca pracy Absolwentów kierunku:

 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL),
 • działy planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarządzania magazynem,
 • działy zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów,
 • parki przemysłowe i logistyczne,
 • stanowiska informatycznej obsługi logistyki i transportu,
 • zakłady komunikacji publicznej,
 • jednostki zajmujące się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
 • jednostki certyfikujące i audytujące,
 • przedsiębiorstwa wdrażające OZE,
 • grupy energetyczne, operatorzy energetyczni.