Tytuł projektu: „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru.”  (H2EBuffer).

 

 

Projekt pt. „Opracowanie inteligentnego i bezobsługowego systemu stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru.”  (H2EBuffer) w konkursie 1/4.1.4/2020 Projekty Aplikacyjne 7 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe), w konsorcjum: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński i Enea Operator Spółka z o.o. otrzymał zgodę na finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt H2EBuffer w procedurze aplikacyjnej został bardzo dobrze oceniony (15 pkt na 17 pkt) i zajął wysoką pozycję w rankingu. Budżet projektu wynosi 12 981 748,70 zł.

Uniwersytet Szczeciński jest liderem dwóch z pięciu etapów. Pierwszy obejmuje badania przemysłowe, a drugi badania w zakresie prac rozwojowych. Oba etapy będą wykonywane przez zespół badawczy pracowników US skupionych przy Centrum Zarządzania w Energetyce działającym przy Katedrze Logistyki pod kierownictwem dr. hab. prof. US Wojciecha Drożdża. Kierownikiem projektu ze strony US jest dr hab. prof. US Marzena Frankowska.

Projekt H2EBuffer ma charakter naukowo-badawczy z opcją wdrożeniową i cechuje się wyjątkową innowacyjnością w skali światowej. Sukces zespołu Uniwersytetu Szczecińskiego polega na umiejętności wniesienia komponentów ekonomiczno-logistycznych (wodorowe łańcuchy dostaw) w zagadnienia do tej pory rozpatrywane wyłącznie na gruncie techniczno-technologicznym.

Obecnie realizowana jest procedura podpisania umowy o dofinansowanie z NCBiR.

 

 

Szczecin, 1 grudnia 2020